અયોધ્યાથી 1600 કિમી દૂર ચમત્કાર

અયોધ્યાથી 1600 કિમી દૂર ચમત્કાર

રામલલા જેવી 1000 વર્ષ જુની મૂર્તિ મળી, શું છે રહસ્ય?

રામલલા જેવી 1000 વર્ષ જુની મૂર્તિ મળી, શું છે રહસ્ય?

શું છે રહસ્ય?

શું છે રહસ્ય?

મૂર્તિની સાથે જ એક પ્રાચીન શિવલિંગ પણ મળી આવ્યું છે