ધો 3 પાસ પર GRD ગ્રામ રક્ષક દળમાં ભરતી

Fill in some text

ભરતી બોર્ડ જિલ્લા પોલીસ પોસ્ટ :ગ્રામ રક્ષક દળ

કુલ જગ્યા324

નોકરી સ્થળ: રાજકોટ જિલ્લો

અરજી છેલ્લી તારીખ: 12/02/2024

શૈક્ષણિક લાયકાત: ધોરણ 3 પાસ

અરજી શરૂ તારીખ: 08/02/2024