ગુજરાત પોલીસ ભરતી

ગુજરાત પોલીસ ભરતી

12475 પોસ્ટ માટે ની જાહેરાત

12475 પોસ્ટ માટે ની જાહેરાત

પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટ પુરુષ -316

પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટ પુરુષ -316

પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટ મહિલા – 156

પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટ મહિલા – 156

જેલ સિપાઈ પુરુષ – 1013

જેલ સિપાઈ પુરુષ – 1013

જેલ સિપાઈ મહિલા – 85

જેલ સિપાઈ મહિલા – 85