મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના, ફોર્મ, ડોક્યુમેન્ટ્સ, અરજી અને નિયમો

Mukhyamantri Matrushakti Yojana

રાજ્ય: ગુજરાત લાભાર્થી: ગર્ભવતી સ્ત્રી અને તેના બાળકો

યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય પોષણયુક્ત ખોરાક આપવો

સતાવાર વેબસાઈટ https://1000d.gujarat.gov.in

હેલ્પલાઇન નંબર 155209