PM Kisan 17th Installment

PM Kisan 17th Installment

17મો હપ્તો કયારે આવશે

પીએમ કિસાન યોજનાની નવિ અપડેટ

પીએમ કિસાન યોજનાની નવિ અપડેટ

PM કિસાન યોજનાનો 17મો હપ્તો 4 જૂન, 2024 પછી કોઈપણ સમયે બહાર પાડવામાં આવી શકે છે.

PM કિસાન યોજનાનો 17મો હપ્તો 4 જૂન, 2024 પછી કોઈપણ સમયે બહાર પાડવામાં આવી શકે છે.

ખેડૂતને સરકાર દ્વારા ₹ 2000 ના 3 હપ્તામાં નાણાકીય સહાય

ખેડૂતને સરકાર દ્વારા ₹ 2000 ના 3 હપ્તામાં નાણાકીય સહાય

PM કિસાન યોજનાનો 16મો હપ્તો 28 ફેબ્રુઆરીએ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો.

PM કિસાન યોજનાનો 16મો હપ્તો 28 ફેબ્રુઆરીએ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો.

PM કિસાન સન્માન નિધિના 17મા હપ્તાને લઈને રિપોર્ટ વિશે વિગતવાર જણાવીશું

PM કિસાન સન્માન નિધિના 17મા હપ્તાને લઈને રિપોર્ટ વિશે વિગતવાર જણાવીશું