મફત શૌચાલય યોજના

મફત શૌચાલય યોજના

ચુકવણી ની રકમ 12000 રૂ

ચુકવણી ની રકમ 12000 રૂ

અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન

અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન

સત્તાવાર વેબસાઇટ https://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/index.htm

સત્તાવાર વેબસાઇટ https://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/index.htm

ઉદ્દેશ્ય સ્વચ્છ ભારત મિશન

ઉદ્દેશ્ય સ્વચ્છ ભારત મિશન

કોણે લોન્ચ કર્યું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી

કોણે લોન્ચ કર્યું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી