ધોરણ 10 અને 12 ટાઈમ ટેબલ 2024 જાહેર અહીં થી દેખો કયું પેપર ક્યારે હશે

Std 10 And 12 Exam Time Table 2024:આજે આપણે ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 (SSC) માટે જાહેર કરાયેલા ટાઈમ ટેબલ 2024 માહિતી જાણીશું ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) દ્વારા માર્ચ11, 2024 ના રોજ ધોરણ 10 અને 12 બંને માટે ટાઈમ ટેબલ 2024 જાહેર કરવામાં આવ્યું

GSEB ધોરણ 10 પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ 2024 ઓફિશિયલ વેબસાઈટ gseb.org પર ઓનલાઈન મેળવી શકો છે. ગુજરાતમાં 10મી ની પરીક્ષા 11 માર્ચથી 22 માર્ચ 2024 દરમિયાન લેવામાં આવશે. બોર્ડ પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ 2024 Gujarat Board exam Date 2024 time table.

Std 10 And 12 Exam Time Table 2024

પરીક્ષા બોર્ડનું નામગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
પરીક્ષાનું નામGSEB HSC અને SSC બોર્ડ પરીક્ષાઓ
ગુજરાત બોર્ડ SSC પરીક્ષા તારીખ 2024માર્ચ11, 2024 to માર્ચ 22, 2024
GSEB HSC પરીક્ષા તારીખ 2024માર્ચ 11, 2024 to માર્ચ 26, 2024
ઓફિશિયલ વેબસાઈટwww.gseb.org

ગુજરાત બોર્ડ SSC પરીક્ષા તારીખ 2024

 • શરૂઆત: 11 માર્ચ, 2024
 • સમાપ્તિ: 22 માર્ચ, 2024

GSEB HSC પરીક્ષા તારીખ 2024

 • શરૂઆત: 11 માર્ચ, 2024
 • સમાપ્તિ: 26 માર્ચ, 2024

ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષા 2024 ટાઈમ ટેબલ

તારીખવિષય
11 માર્ચ, 2024ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા)
14 માર્ચ, 2024ગણિત
16 માર્ચ, 2024વિજ્ઞાન
18 માર્ચ, 2024સામાજિક વિજ્ઞાન
20 માર્ચ, 2024અંગ્રેજી (પ્રથમ ભાષા)

ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ ટાઈમ ટેબલ

 • 11 માર્ચ, 2024 | ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા) | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 14 માર્ચ, 2024 | ગણિત | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 16 માર્ચ, 2024 | વિજ્ઞાન | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 18 માર્ચ, 2024 | સામાજિક વિજ્ઞાન | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 20 માર્ચ, 2024 | અંગ્રેજી (પ્રથમ ભાષા) | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30

ધોરણ 12 વાણિજ્ય પ્રવાહ ટાઈમ ટેબલ

 • 11 માર્ચ, 2024 | ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા) | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 14 માર્ચ, 2024 | ગણિત | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 16 માર્ચ, 2024 | હિસાબી | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 18 માર્ચ, 2024 | વ્યવસાય અભ્યાસ | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 20 માર્ચ, 2024 | અંગ્રેજી (પ્રથમ ભાષા) | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ ટાઈમ ટેબલ

 • 11 માર્ચ, 2024 | ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા) | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 14 માર્ચ, 2024 | ગણિત | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 16 માર્ચ, 2024 | ભૌતિકશાસ્ત્ર | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 18 માર્ચ, 2024 | રસાયણશાસ્ત્ર | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 20 માર્ચ, 2024 | જીવવિજ્ઞાન | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30

ધોરણ 12 કલા પ્રવાહ ટાઈમ ટેબલ

 • 11 માર્ચ, 2024 | ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા) | સવારે 10:30 થી બપોરે 1:30
 • 14 માર્ચ, 2024 | ગણિત | સવારે 10:30 થી બપોરે

GSEB SSC ટાઈમ ટેબલ 2024 ડાઉનલોડ કરવા માટે

 • GSEB ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ gseb.org ઍક્સેસ કરો.
 • “Examination” ટેબ પર ક્લિક કરો.
 • “Time Table” ટેબ પર ક્લિક કરો.
 • “SSC Time Table 2024” ડાઉનલોડ કરો.

GSEB SSC ટાઈમ ટેબલ 2024

 • ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષા 2024 ટાઈમ ટેબલ
 • ધોરણ 12 ટાઈમ ટેબલ 2024
 • બોર્ડ પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ 2024
 • Std 10 Time Table 2024 Gujarat Board
 • Std 12 Commerce Time Table 2024 Gujarat Board
 • Std 12 Science time table 2024 Gujarat Board
 • ધોરણ 10 ટાઈમ ટેબલ
 • Std 12 Time Table 2024 Gujarat Board

મહત્વપૂર્ણ લીંક

ટાઈમ ટેબલ ડાઉનલોડ કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજ પર જવા માટેઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment